รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมสัมมนาโครงการโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2551 ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วันแรก ทัศนศึกษาที่ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ฯนายชลอ บุญเกิน จ.ชัยภูมิ
บรรยายสรุปกิจกรรมในศูนย์ฯ
ดูกิจกรรมในศูนย์
รับมอบของที่ระลึก
ดูงานแห่งที่ 2 ฟาร์มนายแสงจนทร์ เทศนอก อ.คง จ.นครราชสีมา
เจ้าของนำเยี่ยมชมกิจกรรมในฟาร์ม
ถ่ายรูปกันหน่อย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ นำทีมมาเอง
วันที่ 2 ประชุมสัมมนา ที่ศูนย์เครือข่ายฯขุนทอง อ.บัวใหญ่
เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร มากันพร้อม
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯมาเป็นประธานพิธีเปิด
หมอโกมินทร์ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ รายงาน
ตั้งใจมาจากบ้านกันทุกคน
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ชี้แจงการประชุมสัมมนา
พี่สุบรร ศูนย์ฯห้วยแถลง แลกเปลี่ยนประสบการณ์
วันนี้ รวมสุดยอดคน กลเม็ด เคล็ดลับ มาแลกเปลี่ยนกันวันนี้
ลุงจันทร์ จากสีคิ้ว กำลังเล่าประสบการณ์เลี้ยงมดแดงนอกฤดูกาล
ร่วมกันทำแผนถ่ายทอดความรู้
ถ่ายรูปกับท่านปศุสัตว์จังหวัด
บรรยากาศที่พัก