รูปหัวเว็บ
ปศุสัตว์ห้วยแถลง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูกโดยวิธีผสมเทียม โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว
เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2548 ณ หอประชุมอำเภอห้วยแถลง โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม 687 ราย