หัวเว็บ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมพบปะ และมอบพันธุ์สัตว์ ,เวชภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-กระบือบ้านเสว อำเภอสีดา ,กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองขี้เหล็ก อำเภอโนนแดง และกลุ่มเลี้ยงเป็ดบ้านดอนตะหนิน ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ผู้ใหญ่สงบ หาญกล้า อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
ตรวจเยี่ยมกลุ่ม
ตรวจเยี่ยมกลุ่ม
ตรวจเยี่ยมกลุ่ม
ตรวจเยี่ยมกลุ่ม
ตรวจเยี่ยมกลุ่ม ตรวจเยี่ยมกลุ่ม
ตรวจเยี่ยมกลุ่ม
ตรวจเยี่ยมกลุ่ม
กลับหน้าแรก