หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ตามภารกิจกรมปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง
คุ้มโจดเปล้า ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก และมอบไก่แม่พันธุ์พื้นเมืองให้กับกลุ่มฯ จำนวน 13 ตัว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
กลับหน้าแรก