หัวเว็บ
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายประยุทธ คำแหง นายอำเภอโนนแดง
และนายยศธร บูรณะบัญญัติ นายกเทศบาลตำบลวังหิน อ.โนนแดง ได้ร่วมประชุม เสวนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลวังหิน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพิ่มปริมาณ และจำนวนคนเลี้ยงโค-กระบือในพื้นที่อำเภอโนนแดง (โนนแดงโมเดล) โดยดำเนินการดังนี้ -วันนี้(29 มค 60) ไถพรวนดิน 5ไร่ สำหรับ
ปลูกหญ้าเนเปียร์ พร้อม ทำการสำรวจสัตว์ -30 มค.60 ไปรับท่อนพันธุ์หญ้าที่ ศูนย์ฯอาหารสัตว์ปากช่อง -31 มค.60 ปลูกหญ้า พร้อมอบรมอาสาปศุสัตว์
ทั้ง13 หมู่บ้านๆละ1คน ร่วมกับการเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพื่อผสมเทียม แม่โคกระบือ 50 แม่ และเยี่ยมชมและให้กำลังใจเกษตรกรผู้ปลูกผัก
ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังหิน ที่ทางเทศบาลได้จัดทำระบบน้ำให้ ทำให้เกษตรกรมีผักปลอดสารพิษไว้รับประทานและจำหน่ายมีรายได้ทุกวัน
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก