รูปหัวเว็บ
นายปิยวรรษ เจริญผล ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง เป็นประธานในพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รับสนับสนุนโค จำนวน 27 ตัว จากกรมปศุสัตว์
มอบให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จำนวน 27 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 17 บ้านอุดมสุข ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554
พิธีสงฆ์
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
เกษตรกรร่วมพิธี
ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
ประธานเปิดกรวยสักการะ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เกษตรกรรับมอบสัญญายืมสัตว์
เกษตรกรรับมอบสัญญายืมสัตว์
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
มอบแร่ธาตุและเวชภัณฑ์สำหรับโค
จับสลากเพื่อความยุติธรรม
มอบโคให้เกษตรกรท่าลาดวันนี้ 27 ราย โค 27 ตัว
รถขนส่งโค
สัตวแพทย์ ตรวจสุขภาพและถ่ายพยาธิให้โค