หัวเว็บ
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้เข้าร่วมตรวจดูงานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านปศุสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
,สำนักงานพลังงานจังหวัด ,สำนักงานโยธาธิการและแผนเมืองจังหวัด ,สำนักงานเกษตรจังหวัด ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ที่ฟาร์ม บจก.เจริญทรัพย์ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
บำบัดน้ำเสีย
บำบัดน้ำเสีย
บำบัดน้ำเสีย
บำบัดน้ำเสีย
บำบัดน้ำเสีย
บำบัดน้ำเสีย
บำบัดน้ำเสีย
บำบัดน้ำเสีย
บำบัดน้ำเสีย
บำบัดน้ำเสีย
กลับหน้าแรก