หัวเว็บ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเฉลียว ขจรภพ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ,นายเนติธร แก้วจันทึก
เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกตรวจเยี่ยมและมอบปัจจัยการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอขามสะแกแสง และอำเภอพระทองคำ
จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก