รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ชนิดไข้หวัดนก
กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อ ระหว่างวันที่ 6 -16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555