หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย โดยนายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จัดพิธีมอบพันธุ์สัตว์(โค-กระบือ) จำนวน 16 ตัว
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ มอบให้กับเกษตรกร จำนวน 16 ราย ในพื้นที่ตำบลกำปัง และตำบลสำโรง ยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ มอบโค-กระบือ
มอบโคกระบือ
กลับหน้าแรก