หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำร จำนวน 30 ตัว
ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกร 30 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯโดยมีนายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธี
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก