หัวเว็บ
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะออกพบปะประชาชน ที่วัดป่าเจริญธรรม หมู่ที่ 6 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา
ตามโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถานบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)ในการนี้ได้ทำการมอบลูกโคเนี้อตัวที่ 1
อายุครบ 18 เดือนของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 4 ตัว พร้อมเวชภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านดอนยาง ต.คูขาด อ.คง จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก