รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง รับมอบกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน23 ตัว
จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำโครงการทานชีวิต-เศรษฐกิจพอเพียง
รวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งประดู่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
พิธีสงฆ์
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
เปิดกรวยสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ปศุสัตว์ำอำเภอกล่าวรายงาน
นายสัตวแพทย์มาโนชย์ วงศ์แวว ประธานในพิธ
มอบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต
วันนี้มอบกระบือ 23 ตัว ให้กับเกษตรกร 23 ราย
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
ประธานมอบนโยบาย
จับฉลากรับกระบือ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ชี้แจงระเบียบธคก.
บริเวณคอกกระบือ
สมบูรณ์แข็งแรง
มอบกระบือให้กับตัวแทนเกษตรกร
ผู้โชคดีวันนี้ 23 ราย