รูปหัวเว็บ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรฟาร์มสาธิตต้นแบบผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ระดับ สสอ.ที่3
ตรวจเยี่ยมประเมินฟาร์มสาธิตเลี้ยงไก่พื้นเมือง นายบุญทัน แยกสูงเนิน ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายสุมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
ปศุสัตว์จังหวัดฯกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
แขกผู้มาร่วมงาน
ทีมงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง เข้มแข็ง
เจ้าของฟาร์มสาธิต
นักเรียนร่วมงาน
ได้รับอุปกรณ์ป้องกันโรคทุกฟาร์ม
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
ให้คำแนะนำ
ฟาร์มสาธิตเลี้ยงไก่พิ้นเมือง
หน้าฟาร์ม
โรงเรือน
ภายในโรงเรือน
คณะกรรมการระดับจังหวัดตรวจเยี่ยมอำเภอชุมพวง
นักวิชาการให้คำแนะนำ
ฟาร์มสาธิตฯอำเภอเมือง
ปศุสัตว์อำเภอเมืองมาควบคุมดูแลใกล้ชิดครับ
ตรวจเยี่ยมอำเภอพิมาย
อ่างฆ่าเชื้อหน้าทางเข้า
ตรวจเยี่ยมอำเภอประทาย
ฟาร์มสาธิตเลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอประทาย