หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง มอบโค 54 ตัว ให้เกษตรกรใน อ.โนนสูง 54 ราย ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก