หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าที่ สนง.ปศอ.บัวใหญ่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรหมู่บ้านหลักถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์พร้อมมอบบ่อแก๊สให้กลับกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มฝึกปฏิบัติติดตั้งบ่อแก๊ส ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนา
การผลิตกระบือ บ้านหนองหว้าเอน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
บ่อแก๊สชีวภาพ
บ่อแก๊สชีวภาพ
บ่อแก๊สชีวภาพ
บ่อแก๊สชีวภาพ
บ่อแก๊สชีวภาพ
บ่อแก๊สชีวภาพ
บ่อแก๊สชีวภาพ
บ่อแก๊สชีวภาพ
กลับหน้าแรก