หัวเว็บ
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อฟาร์มกาญจนาฟาร์ม
ต.สายออ อ.โนนไทย และฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์ม บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)(ฟาร์มสระประทีป) ต.เสิงสางอ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก