หัวเว็บ
สนง.ปศอ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โดยนายนคร จันทคุปต์ ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง และนายวินัย วงษ์ด่านเจริญ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ เพื่อติดตามงาน รับฟังและแก้ไขปัญหา การดำเนินงานในพื้นที่ ต.หินดาด ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง ณ ที่ทำการกำนันตำบลหินดาด
ต.หินดาด และศูนย์ Food Bank ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก