รูปหัวเว็บ
นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านโคกสำราญ
หมู่ที่ 15 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551
ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ร่วมกับ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านโคกสำราญ และนิคมสร้างตนเองพิมาย จัดฝึกอบรมการเลี้ยงสุกร
ตามโครงการส่งเสริมความรู้แลฝึกอบรมวิชาชีพ ปี 2551 หลักสูตร 1 เดืิอน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
หมอรัฐวิทย์ ปศุสัตว์อำเภอกล่าวความเป็นมาของโครงการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ บรรยาย
หมอเฉลียว ขจรรภพ วิืทยากรหลักจากปศุสัตว์จังหวัด
หมอบุญเลิศ แนะนำการใช้เวชภัณฑ์
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านโคกสำราญ เข้มแข็งจริงๆ
สาธิตการผสมอาหารสุกร
ฝึกปฏิบัติจริง
ท่านปศุสัตว์จังหวัดตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ฯ
บริเวณในศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ฯคุณสุบรร อันทินทา