หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบโค จำนวน 54 ตัวซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมี ร.ต. ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจ รัตนา นายกเทศมนตรีตำบล บัลลังก์ , ผู้นำท้องที่,
ผู้บริหารเทศบาล และเกษตรกร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก