หัวเว็บ
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี อำเภอปักธงชัย อำเภอสีคิ้ว และอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับรองเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
(เขียงสะอาด) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
กลับหน้าแรก