หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โดยได้รับมอบโคไถ่ชีวิต จำนวน 1 ตัว มูลค่า 25,000 บาท จากผู้มีจิตศรัทธานายประพันธ์ ทรงไพบูลย์ และได้รับสนับสนุนกระบือจากกรมปศุสัตว์
จำนวน 25 ตัว มอบให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จำนวน 26 ราย ยืมเพื่อการผลิต โดยมีนายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย
และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมพิธี ณ วัดใหม่นารี หมู่ที่ 9 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ
กลับหน้าแรก