หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ประชุมเกษตรกรสมาชิกโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง
ณ ศาลากลางบ้านตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก