หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับนายปัญญา วงศ์ศรี แก้ว นายอำเภอปากช่อง มอบกระบือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์
จำนวน 25 ตัว ให้กับเกษตรกร 25 ราย ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านภูไทพัฒนา หมู่ที่ 14
ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปากช่อง, ส.อบจ.,ส.ทต.วังไทรและเกษตรกรร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก