หัวเว็บ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ร่วมดำเนินการตรวจสอบโรคบรูเซลโลซีส ทูเบอร์คูโลซีส
พยาธิในเลือด พยาธิในทางเดินอาหาร เหนี่ยวนำการเป็นสัด และทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์โดยการฝังไมโครชิพ ในกระบือที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาการผลิต กระบือ ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จำนวนเกษตรกร 9 กลุ่ม กระบือพื้นฐาน จำนวน 94 ตัว แม่พันธุ์ระบือที่เข้าร่วมโครงการ 8 ตัว
พ่อพันธุ์กระบือ 3 ตัว รวม 105 ตัว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558
ตรวจโรคกระบือ
ตรวจโรคกระบือ
ตรวจโรคกระบือ
ตรวจโรคกระบือ
ตรวจโรคกระบือ
ตรวจโรคกระบือ
ตรวจโรคกระบือ
ตรวจโรคกระบือ
ตรวจโรคกระบือ
ตรวจโรคกระบือ
ตรวจโรคกระบือ
กลับหน้าแรก