หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายเสนีย์ เวทย์วิมล ปศุสัตว์อำเภอหนองบุญมาก เข้าตรวจแนะนำมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ บุญยังฟาร์ม(โนนสมบรูณ์ ) ของนายพัฒนธี แป้นทอง ที่ตั้งฟาร์มบ้านโนนสมบูรณ์ ม.3 ต.หนองหัวแรต
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา จำนวนโรงเรือน 20 หลัง กำลังการผลิต 400,000 ตัวต่อรุ่น ทั้งนี้เพื่อยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหาร ปลอดภัย
ตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
ให้คำแนะนำ
ให้คำแนะนำ
ให้คำแนะนำ
ให้คำแนะนำ
กลับหน้าแรก