รูปหัวเว็บ
ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (โคเนื้อ)ปีงบประมาณ 2550 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สุพรรณฟาร์ม นายสุพรรณ หินนอก เลขที่ 40 ถนนโนนใบบัว4 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประตูทางเข้าบ้านและฟาร์ม
มีป้ายเห็นชัดเจน
คอกแรกเมื่อเข้าฟาร์ม
บริเวณคอกโคพ่อพันธุ์
บริเวณคอกโค
มีรางอาหาร อ่างน้ำ

พ่อพันธุ์ผสมจริงครั้งละ 500 - 1000 บาท

เจ้าของฟาร์มเลี้ยงดูแลเอาใจใส่ดีเลยขี่ได้
บริเวณด้านในคอก
ฟาร์มนี้มีเคล็ดลับเลี้ยงพ่อพันธุ์ด้วยลูกตาลสุกโคกินแล้วคึกคักดี
บริการผสมจริงนอกสถานที่ +ค่าขนส่ง 200บาท
เครื่องอัดฟาง
แปลงหญ้า
น้ำมีเพียงพอตลอดปี
รอบสระน้ำเขียวขจีด้วยพืชพรรณ
วันนี้มีอบรมถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกเครือข่าย
หมอโกมินทร์ ปศุสัตว์อำเภอกล่าวให้แนวคิดการพัฒนาฟาร์ม
สมาชิกให้ความสนใจกันดีมาก
มีสาธิตการทำหญ้าหมัก
ขี้วัวหมักด้วยจุลินทรีย์
เพิ่มคุณค่าให้กับขี้วัว
สมาชิกเครือข่ายเลี้ยงโคเนื้อ