หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ี่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย โดยนายทินกฤต อินทแพทย์ ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร
บ้านสระตะหมก ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์ปัญหาภาคการเกษตร แนวทางแก้ไข การเตรียมการรับภัยธรรมชาติ
การปรับตัวของเกษตรกรกับปัญหาราคาผลผลิต โดยแนะนำการหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต เช่นใช่้ปุ๋ยผลิตเองจากสัตว์ ใช้น้ำหมักชีวภาพ เก็บพันธุ์พืชเอง
การเอาสัตว์เป็นตัวตั้งต้นในระบบการผลิตพืชเกษตรกรรม แล้วหมุนเวียนเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน การปรับการปลูกพืชแบบคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า
เลี้ยงสัตว์ควบคู่เพื่อเป็นอาหารและรายได้เสริมแบบพอเพียง มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ30คน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก