หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินราคาจำหน่ายสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามงานและตรวจประเมินราคาขั้นต่ำลูกตัวที่ 1 ที่เกษตรกรส่งคืนโครงการฯ
ในพื้นที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก