หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และนายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอสีดา ได้ร่วมกันมอบโคเพศเมีย 54 ตัว มูลค่า 1,458,000 บาท
ให้แก่เกษตรกร ต.สีดา และ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ณ ศูนย์ผสมเทียมอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก