หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบแม่กระบือและลูกกระบือ รวม 93 ตัว ให้เกษตรกรอำเภอคง 79 ราย
ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก