หัวเว็บ
นายทินกฤต อินทแพทย์ ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านคลองมะเดื่อ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เพื่อพบปะ
พูดคุยสอบถามปัญหาและความต้องการของเกษตรกร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องอาชีพการเลี้ยงสัตว์ แนะนำให้เกษตรกร ให้ทำการเกษตรโดย
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืช และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำทุกอย่างให้สอดคล้องสนับสนุนกัน
และพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาด้านพืชอาหารสัตว์ ทำเลเลี้ยงสัตว์ การซื้อขายโดยการใช้น้ำหนักเป็นตัวกำหนดราคา
ต้องการให้ทางราชการสนับสนุนการจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ ปรับปรุงทำเลเลี้ยงสัตว์ และทำตลาดค้าสัตว์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
กลับหน้าแรก