รูปหัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา
ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอชุมพวง จำนวน 50 ราย โค 50 ตัว
ณ วัดบ้านยาง ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554
พิธีมอบ
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ท่านประธา่น และแขกผู้มีเกียรติ
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี
ประธานเปิดกรวยสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
ประธานกล่าวถวายราชสดุดี
สรรเสริญพระบารมี
เกษตรกรรับมอบสัญญายืมโค
เกษตรกรรับมอบสัญญายืมโค
ตัวแทนเกษตรกรกล่าวนำคำสัตย์ปฏิญาณ
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
พิธีกรในงาน และปศุสัตว์อำเภอชุมพวง
หมอวรวุฒิ ชี้แจงการรับมอบโค ธคก.
จับฉลาก
ตรวจสอบรายชื่อ และเบอร์โค
มอบเวชภัณฑ์ให้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
ร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก