หัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาโดยนายเฉลียว ขจรภพ  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย มอบแร่ธาตุก้อนจำนวน 24  ก้อน(ก้อนละ 5 กิโลกรัม)
ให้กับกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์กระบือบ้านโนนดู่  จำนวน  24  ราย โดยมีประธานกลุ่มฯนายอมร  ศรีสุวอ รับมอบ
ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 2  ตำบลโนนจาน  อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556

มอบแร่ธาตุ
มอบแร่ธาตุ
มอบแร่ธาตุ
มอบแร่ธาตุ
กลับหน้าแรก