หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จัดพิธีมอบกระบือ จำนวน 30 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ มอบให้กับเกษตรกร จำนวน 30 ราย ยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยได้รับเกียรติจากนายศักรินทร์ เสมหิรัญ ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานในพิธี
และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก