รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง รับมอบโคจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 50 ตัว โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ส่งมอบให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 50 ราย ในพื้นที่ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายสุทัน ปลั่งกลาง ปลัดอาวุโสอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธีมอบ ณ วัดหลุ่งประดู่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
พิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ
พิธีสงฆ์
ประธานและแขกผู้ีมีเกียรติ
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ประพรมน้ำมนต์เพื่อเ็ป็นศิริมงคล
ประพรมน้ำมนต์ให้กับโคของโครงการฯ
ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง กล่าวรายงาน
ประธานกล่าวให้นโยบาย ข้อคิด
มอบสัญญายืมสัตว์
เกษตรกรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
มอบเวชภันฑ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนฯมอบเวชภัณฑ์

หมอมงคลกฤษดิ์ พิธีกร

ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานการมอบ
ผู้โชคดีวันนี้ 50 ราย
มอบโค บริเวณคอกสัตว์
โคโครงการฯ50 ตัว
คนจัดงานวันนี้ครับ