หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบกระบือ 25 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกร 25 ราย ยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีน.ส.สมหมาย ทุ่งกลาง ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอคง เป็นประธานในพิธี
มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำทัองถิ่นร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธี ณ วัดบ้านหมัน ม. 1 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก