รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพวงเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอชุมพวง ตำบลชุมพวง
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2553 และร่วมปฏิบัติงานกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการประชาชน
บ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตูม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
และบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลสาหร่าย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553
5 ธันวามหาราช อำเภอชุมพวง
สนง.ปศุสัตว์อำเภอฯร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่านนายอำเภอชุมพวงรับมอบโคบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือฯ
กิจกรรมทดสอบฝีมือ ปศุสัตว์จัดให้้
ท่านนายอำเภอทดสอบฝีมือ
หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการประชาชน
บ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตูม
วัดบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง
ท่านนายอำเภอชี้แจงนโยบายรัฐบาลและการบริการของส่วนราชการ
ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง ชี้งแจงการบริการด้านปศุสัตว์
พี่น้องเกษตรกรมารอรับบริการ
รับบริการจากหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
ไอ จาม ห้ามเข้าฟาร์มสุกร ครับ