หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากนายพศวีร์ สมใจ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย ให้เข้าตรวจรับรอง compartment (ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์)
ฟาร์มโกรกหว้า1 ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก