หัวเว็บ

น.สพ.มาโนชญ์  วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจให้คำแนะนำการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ในพื้นที่อำเภอโนนไทย
และอำภอโนนสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

โรงฆ่าสัตว์
โรงฆ่าสัตว์
โรงฆ่าสัตว์
โรงฆ่าสัตว์
โรงฆ่าสัตว์
โรงฆ่าสัตว์
กลับหน้าแรก