หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 2/2556
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในส่วนของคลินิกปศุสัตว์มีหน่วยร่วมให้บริการ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ,
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
พี่น้องเกษตรกรร่วมพิธีเปิดงาน
บริเวณเต๊นท์คลินิกปศุสัตว์
คลินิกปศุสัตว์พร้อมให้บริการ
ศูนย์ผสมเทียมฯนครราชสีมา พร้อมให้บริการ
ศูนย์ฯอาหารสัตว์นครราชสีมา พร้อมให้บริการ
แจ้งปัญหาที่มาขอรับบริการ
ลงข้อมูลการใช้บริการในแบบ กษ02
จ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
บริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารสัตว์
แจกท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1
ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์และแจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์
พี่น้องเกษตรกรรับบริการต่อเนื่อง
มีเวชภัณฑ์สำหรับโค-กระบือ และสัตว์ปีกครับ
ได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกรหนาแน่นทุกครั้ง
แจ้งความประสงค์ขอรับบริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีน
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขฟรี
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อพี่น้องเกษตรกรชาว อ.เมืองยาง
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข
กลับหน้าแรก