รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายสงบ หาญกล้า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2553
พิธีเปิดการประชุมสัมมนา
ปศุสัตว์อำเภอประทาย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา
หมออำนวย แนะนำศูนย์ฯ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว ์ร่วมเป็นเกียรติ
หมอพงศ์สรณ์ จากสสอ.3 ชี้แจง
หมอเฉลียว เจ้าของโครงการฯจากจังหวัดชี้แจง
อ.พระทองคำ ,สีคิ้ว ร่วมกันทำหลักสูตร
จากอำเภอบัวใหญ่
อำเภอประทาย เจ้าภาพก็ต้องทำเหมือนกัน
อำเภอสูงเนิน หมอเนา มาดูแลเอง
จากอำเภอโนนสูง
จากอำเภอโชคชัย
จากอำเภอครบุรี
จากอำเภอสีคิ้ว
จากอำเภอเมืองนครราชสีมา
นำเสนอหลักสูตร
ได้แลกเปลี่ยน แนวคิด ความรู้ในการถ่ายทอดให้เกษตรกร
อำเภอห้วยแถลง นำเสนอหลักสูตร
มากันครบทั้ง 10 ศูนย์
วันนี้มาร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนา่พี่น้องเกษตรกรของเรา