รูปหัวเว็บ
คณะผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรและผู้เกี่ยวข้องจากประเทศกัมพูชา
ศึกษาดูงานฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานในจังหวัดนครราชสีมา

องค์กร Khmer Engineerina Development Organization ประเทศกัมพูชา เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการปศุสัตว์ ด้านฟาร์มมาตรฐานและด้านโรงฆ่าสัตว์ การดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร( Food Safety ) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ก่อนนำคณะฯ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ อำเภอปากช่อง, โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง, ฟาร์มเลี้ยงสุกรมาตรฐานบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน)ในเขตพื้นที่อำเภอด่านขุนทด
เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2551 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี