รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านปศุสัตว์
และร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล)
ในงานพิธีเปิด"นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน"
ณ ลานข้างสหกรณ์โคนมเสิงสาง ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551
บริเวณเวทีเปิดโครงการ
นิทรรศการ"การจัดการด้านปศุสัตว์ฯในนิคม"
ท่านรัฐมนตรีฯมอบแร่ธาตุและเวชภัณฑ์ใหักับเกษตรกร
ปศุสัตว์จังหวัดฯชี้แจงโครงการด้า้่นปศุสัตว์
ต้องเลี้ยงโคเพิ่มในพื้นที่เพิ่มครับท่าน มูลสัตว์จึงจะพอ
ถ่ายรูปร่วมกับส.ส.ในพื้นที่
ท่านเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดเยี่ยมชม
บรรยากาศบริเวณเตนท์นิทรรศการ(สถานีเรียนรู้ด้านปศุสัตว์)
ตัวแทนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
ใช้มูลสัตว์ในการปรับปรุงดินทำให้ผลผลิตดีขึ้นครับ
นิทรรศการด้านปศุสัตว์
ท่านผอ.สสอ.3 มาร่วมงานด้วย