หัวเว็บ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์มอบโคพระราชทาน
จำนวน 1 คู่ (เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว)ให้แก่นายชำนาญ ไชยนอก ที่อยู่บ้านเลขที่ 48 ม.12 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเกษตรกร
ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในการนี้ นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 1 นายพศวีร์ สมใจ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ นายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง และนายวินัย วงษ์ด่านเจริญ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
รับพระราชทานโค
รับพระราชทานโค
รับพระราชทานโค
รับพระราชทานโค
รับพระราชทานโค
รับพระราชทานโค
รับพระราชทานโค
รับพระราชทานโค
รับพระราชทานโค
รับพระราชทานโค
กลับหน้าแรก