หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนสร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา โดยมีนายปรีชา อันชำนาญ สัตวแพทย์ชำนาญงาน
และนายอนุสรณ์ สุวรรณปักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรบ้านหนองตาแมน หมู่ 8 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์(โค-กระบือ)โดยวิธีการผสมเทียม และรับฟังปัญหา ,ความต้องการของ
กลุ่มเกษตรกรในด้านปศุสัตว์ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก