หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง จ.นครราชสีมา โดยนายชลอ ไทยศิริ สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาววัชรีญา แซ่อือ เจ้าพนักงานสัตวบาล
ได้ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโจด แนะนำการจัดทำแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง เพื่อขยายพันธุ์ และสาธิตการทำหญ้าหมัก
ต้นข้าวโพดหมัก เพื่อใช้ในช่วงหน้าแล้ง เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตด้านปศุสัตว์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ
ณ บ้านโจด หมู่ 4 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
สาธิตหญ้าหมัก
สาธิตหญ้าหมัก
สาธิตหญ้าหมัก
สาธิตหญ้าหมัก
สาธิตหญ้าหมัก
สาธิตหญ้าหมัก
สาธิตหญ้าหมัก
สาธิตหญ้าหมัก
สาธิตหญ้าหมัก
สาธิตหญ้าหมัก
กลับหน้าแรก