หัวเว็บ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกร มอบพันธุ์สัตว์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านตลุกชั่งโค อำเภอพระทองคำ และกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ดำบ้านจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
กลับหน้าแรก