หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย มอบลูกโค-กระบือเพศเมีย ตัวที่ 1 ให้กับเกษตรกรรายใหม่ และมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้กับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตามโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2557
ณ บ้านโนนแดง ม.3 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
มอบโค-กระบือธคก
มอบโค-กระบือธคก
มอบโค-กระบือธคก
มอบโค-กระบือธคก
มอบโค-กระบือธคก
มอบโค-กระบือธคก
มอบโค-กระบือธคก
มอบโค-กระบือธคก
กลับหน้าแรก