หัวเว็บ

ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคการเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย โดยนายวรวุฒิ วาจามั่น ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย อบรมให้ความรู้ อสม.
ตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า การบริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 108 คน
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 25
58

rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก